Odufent Photography LLC | Egberanmwen Sheila Omokaro 50th birthday